vrijdag, april 06, 2007

APS: RWI: subsidieer vraaggerichte re-integratie Dit is een origineel persbericht.


APS: RWI: subsidieer vraaggerichte re-integratie

Dit is een origineel persbericht.

PERSBERICHT

Veel oudere werkzoekenden aan een baan geholpen
RWI: subsidieer vraaggerichte re-integratie

Den Haag, 6 april 2007

Om meer mensen aan het werk te helpen, adviseert de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) de bewindslieden van SZW opnieuw een subsidieregeling voor vraaggerichte re-integratie in het leven te roepen. Vraaggericht betekent dat vacatures centraal staan, werkzoekenden worden gericht naar een baan geleid. Uit een evaluatie blijkt dat de regeling die enkele jaren door de RWI werd uitgevoerd, de SVWW, goed heeft gewerkt. De Raad trekt hieruit de conclusie dat voortzetting via een vergelijkbare subsidieregeling, zeker nu de economie aantrekt en het aantal vacatures sterk toeneemt, zinvol is. De RWI-partijen gaan ervan uit dat dit onderwerp op de eventuele Participatietop aan de orde komt.

Bedoeling van de nieuwe landelijke regeling is om scholingsprojecten voor (langdurig) werklozen financieel te ondersteunen. Hierbij is de vraag naar personeel van branches, sectoren en ondernemingen het uitgangspunt. Het initiatief voor deze projecten ligt dus bij de vraagzijde van de arbeidsmarkt.

Vraaggericht
De Stimuleringsregeling Vacaturevervulling door Werklozen en met werkloosheid bedreigde Werknemers (SVWW) werd met door de minister van SZW beschikbaar gesteld geld door de RWI uitgevoerd. Uit de evaluatie van de regeling blijkt dat met subsidie SVWW in 2002 en 2003 een breed scala aan vraaggerichte projecten is gestart. Deze variëren onder meer in omvang, aanpak, doelgroep en sector.
Gemeenschappelijk kenmerk van de SVWW-projecten is dat de aanvragers (branches, sectoren en ondernemingen) zelf ook geld hebben ingebracht. Hiermee werden vooral gerichte scholingsactiviteiten gefinancierd. Via deze scholing is een moeilijke doelgroep werkzoekenden voorbereid op vacatures die anders voor hen te hoog gegrepen zouden zijn. Opvallend is dat met name oudere werkzoekenden (40- en 50 plussers) vaker een baan hebben gekregen dan twintigers en dertigers.
In de 63 onderzochte projecten hebben van de 5000 deelnemers een kleine 2000 deelnemers een baan gekregen. De kosten per SVWW-kandidaat zijn gelet op de altijd dure scholingsactiviteiten relatief laag.

Uit het evaluatie-onderzoek dat de RWI heeft laten uitvoeren door de onderzoeksbureaus ECORYS en SEO Economisch Onderzoek blijkt dat de SVWW relatief meer vervullingen van vacatures heeft opgeleverd dan aanbodgerichte trajecten. Dit ondanks een neergaande conjunctuur tijdens de uitvoering van de SVWW. De vraaggerichte regeling heeft dus een duidelijke toegevoegde waarde gehad. De RWI realiseert zich overigens dat ook de meer aanbodgerichte re-integratietrajecten altijd van belang zullen blijven. De in de RWI vertegenwoordigde organisaties stellen het op prijs bij de nadere uitwerking van een nieuwe subsidieregeling te worden betrokken.

De Raad voor Werk en Inkomen is het overlegorgaan van werkgevers, werknemers en gemeenten. De RWI doet voorstellen aan de regering en andere partijen over het brede terrein van werk en inkomen. Doel van deze voorstellen is een goed functionerende arbeidsmarkt te bevorderen. Het vergroten van de transparantie van en het verbeteren van de kwaliteit op de re-integratiemarkt behoort eveneens tot de kerntaken van de RWI.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor de redactie, niet voor publicatie:
De adviesbrief en het onderzoeksrapport 'Evaluatie SVWW' zijn beschikbaar op www.rwi.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roelof Janssens, hoofd Communicatie bij de RWI, telefoon: 070 789 0 708, 06 536 11 463.


ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.