dinsdag, april 03, 2007

APS: Kwaliteit intern toezicht verbetert komende jaren Dit is een


APS: Kwaliteit intern toezicht verbetert komende jaren

Dit is een origineel persbericht.

De kwaliteit van het interne toezicht bij woningcorporaties kan en moet beter. Dat is één van de belangrijkste conclusies van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, zoals vermeld in zijn jaarverslag over 2006. Niet alleen bleek dat uit het eigen onderzoek in 2006 naar de kwaliteit van verantwoorden door de interne toezichthouders, maar ook uit het advies van de Commissie Schilder dat vorig jaar zomer aan de minister van VROM is aangeboden. Om het interne toezicht te verbeteren, zijn hulpmiddelen en instrumenten ontwikkeld en aangereikt en zijn zeer recent door het Centraal Fonds bijeenkomsten georganiseerd waarbij bijna 400 toezichthouders aanwezig waren. In deze bijeenkomsten, waar samen met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) is opgetreden, is zeer positief gereageerd vanuit de Raden van Toezicht om de komende jaren tot een betere balans tussen besturen en interne toezichthouders te komen. De bijeenkomsten van het Centraal Fonds zijn een invulling geweest van het advies van de Commissie Schilder om vanuit het Fonds meer ondersteunend te werken naar de bij corporaties fungerende interne toezichthouders.

Naast het interne toezicht heeft het Fonds ook aandacht besteed aan de financiële continuïteit in de sector en bij individuele corporaties. De corporatiesector is een financieel gezonde sector met een grote bereidheid en mogelijkheid tot investeren en zo invulling te geven aan het beleid om de probleemwijken aan te pakken. Het aantal corporaties dat een kwalificatie van financieel nog niet gezond kreeg, is ten opzichte van het jaar daarvoor opnieuw gedaald. Daarnaast zijn themaonderzoeken gehouden naar onder meer de verbindingen bij corporaties. Juist in een tijd waarin vanuit zowel risicoafdekking als vanuit fiscale motieven in toenemende mate gewerkt wordt met dochterondernemingen, is het van belang dat het interne toezicht ook hier adequaat georganiseerd gaat worden. Het Centraal Fonds vertrouwt er op dat de corporatiesector dit snel en goed zal oppakken. Het Fonds zal hierin ook stimulerend werken en zal in zijn onderzoeken dit jaar het thema verbindingen ook opnieuw gaan volgen.

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting is de financieel toezichthouder van de woningcorporaties. Daarnaast behoort ook het rechtmatigheidstoezicht tot de taken van het Fonds, evenals het verlenen van subsidies aan corporaties. Het Fonds vervult tevens de positie van kenniscentrum op het terrein van de financiële, markt- en juridische positie van corporaties. Het Centraal Fonds is een Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat in 1988 is ingesteld door het ministerie van VROM.

Het jaarverslag 2006 is vastgesteld door het bestuur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting op 21 maart 2007 en is te verkrijgen via de website van het Fonds, www.cfv.nl. Ook het rapport Van reflectie naar rekenschap, een onderzoek naar intern toezicht bij corporaties, is te vinden op de website van het Fonds.


Noot voor de redactie: meer informatie over het Fonds, het jaarverslag en alle rapporten is te vinden op de website van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, www.cfv.nl of telefonisch te verkrijgen van algemeen directeur Jan van der Moolen op 035-6954070.
ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.