zaterdag, maart 03, 2007

APS: functioneren allochtone politiemedewerkers Dit is een origineel persbericht. Uitnodiging


APS: functioneren allochtone politiemedewerkers

Dit is een origineel persbericht.

Uitnodiging Persconferentie Politie en Wetenschap

Datum : vrijdag 2 maart om 11.00 uur
Locatie : hotel Kasteel 't Kerckebosch te Zeist
Onderwerp : Publicatie onderzoeksrapport:
'Positie en expertise van de allochtone politiemedewerker. Op weg naar een volwaardige plaats binnen de politie', nieuwe uitgave in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.


De politie streeft er naar qua personele bezetting een afspiegeling te zijn van de samenleving die zij dient. In dat kader wordt sinds jaar en dag veel geïnvesteerd in een toename van het aantal allochtone politiemedewerkers, soms met veel, maar soms ook met minder succes. In de praktijk blijkt het namelijk lastig eenmaal geworven en opgeleide allochtone dienders voor de politie te behouden. Hun positie en functioneren zijn in dit onderzoek voor het eerst uitgebreid in kaart gebracht. In het kader van het onderzoek zijn 499 allochtone agenten, 323 autochtone agenten en 220 operationele politiechefs geënquêteerd of geïnterviewd over onder meer hun beleving en opvattingen ten aanzien van werk en werkomstandigheden, collegiale omgangsvormen en gelijke kansen

Enkele belangrijke uitkomsten, die tijdens de persconferentie nader zullen worden toegelicht, zijn:
- De positie van allochtone politiemensen kan gekarakteriseerd worden als een mix van waardering en achterstelling
- Hun geschiktheid voor het vak staat niet ter discussie. Er blijkt onder de collega's juist veel waardering te zijn voor de specifieke kennis die allochtone agenten meebrengen
- Discriminatie van allochtone agenten binnen de korpsen komt voor, maar blijft binnen de perken
- Allochtone agenten vinden net als hun autochtone collega's veel voldoening in het werk. Niettemin spelen vrij veel allochtone agenten met de gedachte de politie vroeg of laat te verlaten. Dit komt mede doordat zij het gevoel hebben achtergesteld te worden bij promoties en toedeling van bijzondere taken
- Een verhoogde uitstroom van allochtone medewerkers doorkruist het diversiteitsbeleid bij de politie en zou neerkomen op vernietiging van de investering in werving en opleiding
- Al met al zijn allochtone politiemedewerkers hard op weg om een volwaardige plaats binnen de politie te verwerven


Het onderzoek is in opdracht van het Programma Politie en Wetenschap uitgevoerd door Bureau Driessen in Utrecht. Het onderzoeksrapport zal tijdens de persconferentie worden aangeboden aan mw. Magda Berndsen-Jansen, korpschef van de regiopolitie Friesland en portefeuillehouder van de Raad van Hoofdcommissarissen voor diversiteit.


Het rapport is uitgegeven in de reeks Politiewetenschap van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap. P&W is een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie.
Persexemplaren van het rapport zijn vanaf 8.00 uur te verkrijgen bij de Politieacademie in Apeldoorn (locatie de Kleiberg 15) en vanaf 9.30 uur bij hotel Kasteel 't Kerckebosch in Zeist

Nadere informatie kan worden verkregen:


Van de zijde van de onderzoekers:
dr. F.M.H.M. (Frans) Driessen: 030 - 2334779

Van de zijde van het Programma Politie en Wetenschap :
Frits Vlek: tel. 055 - 5397215 of 06 - 22778644


'Positie en expertise van de allochtone politiemedewerker. Op weg naar een volwaardige plaats binnen de politie'
J. Broekhuizen, J. Raven en F.M.H.M. Driessen (Bureau Driessen, Utrecht) Politiewetenschap 36. (P&W Apeldoorn/Elsevier Overheid Den Haag) 2007.ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.